1. പവൻ1

  1. നാ.
  2. ഒരു സ്വർണനാണയം (എട്ടുഗ്രാം തൂക്കമുള്ളത്)
  3. ഈ നാണയത്തിൻറെ മൂല്യമുള്ള കറൻസിനോട്ട് (ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. പവൻറെ സ്വർണവിലയും ഈ നോട്ടിൻറെ വിലയുമായി ഇപ്പോൾ ബന്ധമില്ല)
 2. പവൻ2

  1. നാ.
  2. പവനൻ, കാറ്റ്, വായു
 3. പവന

  1. വി.
  2. സ്വച്ഛതയുള്ള, വെടിപ്പുള്ള, ശുദ്ധമായ
 4. പാവാൻ

  1. നാ.
  2. പാപ്പാൻ
 5. പാവന

  1. വി.
  2. വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
  3. പവനനെ സംബന്ധിച്ച
 6. പാവനി2

  1. നാ.
  2. ഹനുമാൻ
 7. പവനി

  1. നാ.
  2. തുറപ്പ, ചൂൽ (ശുദ്ധമാക്കുനത്)
 8. പാവനി1

  1. നാ.
  2. പശു
  3. തുളസി
  4. കടുക്ക
  5. ഗംഗ
  6. പരിശുദ്ധം
 9. പൂവണ്ണ്

  1. നാ.
  2. ഒരു മരം
 10. പൂവൻ

  1. നാ.
  2. പക്ഷിവർഗങ്ങളിൽ ആൺ (തലയിൽ പൂവുള്ളതിനാൽ പൂവൻ എന്നു പേര്)
  3. മുന്തിയ ഒരിനം വാഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക