1. പശി

  1. നാ.
  2. വിശപ്പ്
  1. ക്രി.
  2. പശിക്കുക
 2. പാശി2

  1. നാ.
  2. വരുണൻ
 3. പാശി3

  1. നാ.
  2. പായൽ
 4. പാശി1

  1. നാ.
  2. ചൂതുകരു
  3. കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന ഒരുതരം ആഭരണം
 5. പശ

  1. നാ.
  2. ശക്തി
  3. ലാഭം
  4. രണ്ടുവസ്തുക്കളെ കൂട്ടിയൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
  5. എണ്ണപോലെ വഴുതുന്ന സ്വഭാവമുള്ള വസ്തു. ഉദാഃ പശമണ്ണ്
  6. ആർദ്രത, ദയ
 6. പാഷാ

  1. നാ.
  2. പ്രഭു, രാജാവ്
 7. പൗഷി

  1. നാ.
  2. പുഷ്യമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ്
 8. പിശി

  1. നാ.
  2. ചോറ്
  3. കടങ്കഥ
  4. കള്ളം
 9. പേശി1

  1. നാ.
  2. ഓടക്കുഴൽ
  3. മുട്ട്
  4. ഇന്ദ്രൻറെ വജ്രായുധം
  5. മാഞ്ചി
  6. ചെരിപ്പ്
  7. മേഘനാദം
  8. മാംസപിണ്ഡം
  9. ആയുധങ്ങളുടെ ഉറ
  10. തൊണ്ട്
  11. തുഷം
 10. പേശി2

  1. നാ.
  2. തുണി
  3. പുടവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക