1. പശിമ

  1. നാ.
  2. നനവ്
  3. അഴക്
  4. പുതുമ
  5. മാർദവം
  6. പച്ച, ഉണങ്ങാത്തത്
  7. മണ്ണിൻറെ പുഷ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക