1. പശുക്രിയ

    1. നാ.
    2. സംഭോഗം
    3. പശുമേധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക