1. പശുത

  1. നാ.
  2. മൃഗസ്വഭാവം, ക്രൂരത
  3. മൃഗബലി
 2. പാശിത

  1. നാ.
  2. ബന്ധിക്കേട്ട, വലയിൽകുരുങ്ങിയ
 3. പുഷിത

  1. വി.
  2. പോഷിത (പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട)
 4. പോഷിത

  1. വി.
  2. പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക