1. പശുപാല(ക)ൻ

    1. നാ.
    2. ഇടയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക