1. പശുപാശം

    1. നാ.
    2. മൃഗബലി
    3. (യാഗത്തിൽ) പശുവിനെകെട്ടുന്ന കയറ്
    4. സംസാരബന്ധം, പശുക്കളെ (ജീവികളെ) പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക