1. പശുമാൻ

    1. നാ.
    2. പശുക്കളുള്ളവൻ, ധനികൻ
  2. പശമണ്ണ്

    1. നാ.
    2. പശയുള്ള മണ്ണ്, ചെളി, കണങ്ങൾ പരസ്പരം ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള മണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക