1. പശുയോനി

    1. നാ.
    2. മൃഗങ്ങളുടെ യോനി (ജാതി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക