1. പശ്ചാത്താപി

    1. വി.
    2. പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക