1. പശ്ചാദ്വാതം

    1. നാ.
    2. പടിഞ്ഞാറൻകാറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക