1. പസ്പശം

    1. നാ.
    2. ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ ആമുഖം (ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിക്കുന്നത്)
    3. പതഞ്ജലിയുടെ മഹാഭാഷ്യത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആ­ികം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക