1. പാംഗുല്യം

    1. നാ.
    2. മുടന്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക