1. പാംശവം, -സവം

  1. നാ.
  2. ഒരിനം കർപ്പൂരം
  3. പാപം
  4. പൊടിയുപ്പ്
  5. പർപ്പടകപ്പുല്ല്
  6. പൊടി, അഴുക്ക്
  7. വളം, ചാണകം
  8. കരയ്ക്കിറക്കിയ വസ്തു
  9. ഭുസ്വത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക