1. പാംസുക

    1. നാ.
    2. പാംസവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക