1. പാംസുല1

  1. വി.
  2. മാലിന്യമുള്ള
 2. പാംസുല2

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. പൂക്കൈത
  4. പാതിവ്രത്യമില്ലാത്തവൾ, തന്നിഷ്ടക്കാരി, വ്യഭിചാരിണി
  5. ഋതുവായ സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക