1. പാകക്കേട്

    1. നാ.
    2. പാകമല്ലാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക