1. പാകയജ്ഞം

    1. നാ.
    2. ഗൃഹയജ്ഞം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക