1. പാകശാസനൻ

    1. നാ.
    2. പാകാസുരനെ ഒതുക്കിയവൻ, ഇന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക