1. പാകിസ്ഥാൻ

    1. നാ.
    2. ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 -ം തീയതി നിലവിൽ വന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക