1. പാകി1

  1. ക്രി.
  2. "പാകുക" എന്നതിൻറെ ഭൂതരൂപം
 2. പാകി2

  1. നാ.
  2. പാചകൻ
  3. ശക്തൻ (സ്ത്രീ.) പാകിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക