1. പാക്കച്ചൊല്ല്

  1. നാ.
  2. പാക്കനാരുടെ വാക്കുകൾ
 2. പക്കച്ചൊല്ല്

  1. നാ.
  2. ഉപശ്രുതി
  3. സ്വന്തക്കാരുടെ വാക്ക്, സ്വപക്ഷീയരുടെ വാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക