1. പാക്യം

  1. നാ.
  2. വിളയുപ്പ്, വെടിയുപ്പ്
  3. പാകംചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നത്, കഷായം
 2. പാക്കിയം

  1. നാ.
  2. ഭാഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക