1. പാക്ഷപാതിക

    1. വി.
    2. പക്ഷപാതിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക