1. പാക്ഷിക

    1. വി.
    2. പക്ഷം സംബന്ധിച്ച
    3. കക്ഷിയിലുള്ള
    4. ഇഷ്ടംപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക