1. പാക്ഷികവിനയെച്ചം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. ഒന്ന് ഒരു പ്രകാരം വരുന്നപക്ഷം എന്ന അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന വിനയെച്ചം. ഉദാഃ വന്നാൽ കാണാം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക