1. പാഖണ്ഡ

    1. വി.
    2. പാസണ്ഡ
  2. പോഗണ്ഡ

    1. വി.
    2. അംഗഹീനതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക