1. പാങ്കിണർ

    1. നാ.
    2. പൊട്ടക്കിണർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക