1. പാങ്കുഴി

    1. നാ.
    2. പാഴായകുഴി, പൊട്ടക്കുഴി
    3. പാമ്പുകിടക്കുന്ന കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക