1. പാചന(ക)ം

  1. നാ.
  2. തപസ്സ്
  3. അഗ്നി
  4. പുളിരസം
  5. പൊൻകാരം
  6. കഷായം
  7. ദഹനം, പചിപ്പിക്കൽ
  8. ചെമന്ന ആവണക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക