1. പാച്ചം

    1. നാ.
    2. ഉപയോഗിക്കുന്നത്
    3. ഉപയോഗരഹിതമായ വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക