1. പാച്ചു

    1. നാ.
    2. പരമേശ്വരൻ എന്നതിൻറെ തദ്ഭവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക