1. പാഞ്ചനഖമാംസം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുനഖങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ ഏതിൻറെയെങ്കിലും മാംസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക