1. പാഞ്ചഭൗതിക

    1. വി.
    2. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പഞ്ചഭൂതജന്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക