1. പാഞ്ചാഅൻ

    1. നാ.
    2. പാഞ്ചാലരാജ്യത്തെ രാജാവ്
    3. പാഞ്ചാലരാജ്യത്തുള്ളവൻ
    4. ഹസ്തിനിജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് യോജിച്ചപുരുഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക