1. പാടവികൻ

    1. നാ.
    2. സാമർഥ്യമുള്ളവൻ (സ്ത്രീ.) പാടവികി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക