1. പാടി2

  1. നാ.
  2. പാടുന്നത് (സമാസത്തിൽ) ഉദാഃ രാപ്പാടി, വാനമ്പാടി
 2. പാടി3

  1. നാ.
  2. ഒരു രാഗം
 3. പാടി4

  1. നാ.
  2. കവചം
  3. സേന
  4. തെരുവ്
  5. നഗരം, നഗരത്തിൻറെ ഒരു ഭാഗം
  6. ചേരി. ഉദാഃ ആയ്പ്പാടി
 4. പാടി1

  1. നാ.
  2. കുറുന്തോട്ടി
  3. ഗണിതം
 5. പടി5

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
 6. പടി6

  1. നാ.
  2. ഒരു ചെറിയ നാണയം
  3. പ്രതിഫലം, പ്രതിഫലത്തിൻറെ തോത്. (പ്ര.) പടികെട്ടുക = സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥൻറെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതിന് നിശ്ചിതഫീസ് കെട്ടിവയ്ക്കുക. പടിത്തരം = കഥകളിയിലെ കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ
 7. പടി7

  1. -
  2. "പടിയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 8. പറ്റി1

  1. ഭൂ.
  2. കാലം
 9. പറ്റി2

  1. മു.വി.
  2. ഗതി, കുറിച്ച്, സംബന്ധിച്ച് എന്നർഥം. ഉദാഃ അതിനെപ്പറ്റി, ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി
 10. പടി1

  1. നാ.
  2. ചവിട്ടിക്കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടി ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നെന്നക്രമത്തിൽ തടികൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും മറ്റും നിർമിക്കുന്ന തട്ട്
  3. വാതൽ ജനൽ മുതലായവയുടെ ചട്ടത്തിൻറെ വശങ്ങളിലുള്ള തടി
  4. ഭാരമോ അളവോ നിർണയിക്കാനുള്ള തോത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക