1. പാട്ടക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. പാട്ടത്തിനേറ്റവൻ, കുടിയാൻ
  2. പട്ടക്കാരൻ

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. പട്ടം ഏറ്റവൻ, കൃസ്ത്യാനികളുടെ വൈദികൻ, ആചാര്യൻ (സ്ഥാനാദികൾ ഉള്ളവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക