1. പാഠ(ന)ം

  1. നാ.
  2. പ്രസംഗം
  3. പറപ്പിക്കൽ
  4. ഗാനം ചെയ്യൽ
 2. പഠനം

  1. നാ.
  2. വായന
  3. പ്രസ്താവം
  4. അഭ്യസനം
 3. പാടനം

  1. നാ.
  2. നശിപ്പിക്കൽ
  3. പിളർക്കൽ, ഭേദിക്കൽ, മുറിക്കൽ
 4. പീഡനം

  1. നാ.
  2. നശിപ്പിക്കൽ
  3. ഞെരിക്കൽ
  4. പീഡിപ്പിക്കൽ
  5. ദേശഗ്രാമാദികൾക്ക് ഉപദ്രവം (ഏൽപ്പിക്കൽ)
  6. മെതിക്കൽ
  7. നൊമ്പരപ്പെടുത്തൽ
 5. പട്ടനം, -നീ

  1. നാ.
  2. നഗരം
 6. ചെന്ന, -പട്ടണം

  1. നാ.
  2. മദിരാശി
 7. പാഠീനം

  1. നാ.
  2. കൊടുവേലി
  3. ഗുഗ്ഗുലു
  4. വാളമീൻ
 8. പട്ടണം

  1. നാ.
  2. കച്ചവടം വ്യവസായം ഉദ്യോഗം മുതലായവയ്ക്കായി ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലം, നഗരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക