1. പാഡിനി

    1. നാ.
    2. മൺപാത്രം, കുടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക