1. പാണം

  1. നാ.
  2. സ്തുതി
  3. കരാർ
  4. കച്ചവടം
  5. കച്ചവടക്കാരൻ
  6. നേട്ടം
  7. പന്തയം
 2. പാണം2

  1. നാ.
  2. കൈ
 3. കല്ലറക്കാണം, -പണം

  1. നാ.
  2. പള്ളിയുടെ ശവക്കോട്ടകളിൽ കല്ലറകെട്ടുന്നതിനു പള്ളിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ
 4. പണം

  1. നാ.
  2. കരാർ
  3. വില
  4. പന്തയം
  5. ശമ്പളം
  6. കരം
  7. ഒരു (തിരുവിതാംകൂർ) നാണയം, സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ക്ലിപ്തമായ വില മുദ്രണംചെയ്തു സർക്കാർ നിർമിക്കുന്ന ലോഹശകലം
  8. പകിടകളി
  9. കട
  10. വിൽപ്പനച്ചരക്ക്
  11. ചൂതുകളിയിലും മറ്റും വയ്ക്കുന്ന കരാർ
 5. പിണം

  1. നാ.
  2. ശവം, (മൃഗങ്ങളുടെ) ജഡം. (പ്ര.) പിണമിടും കാട് = ശ്മശാനം. "പണമെന്നുകേട്ടാൽ പിണവും വായ്പിളർക്കും" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക