1. പാണനാർ

    1. നാ. പു.ബ.വ.
    2. പാണജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ജ്ഞാനി, തിരുവരങ്ങത്തുപാണനാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക