1. പാണിഗൃഹീതാവ്

    1. നാ.
    2. വരൻ, വിവാഹം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക