1. പാണിഗ്രഹണം

    1. നാ.
    2. വിവാഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക