1. പാണിഗ്രഹണീയ

    1. നാ.
    2. വിവാഹസമ്മാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക