1. പാണ്ടം

  1. നാ.
  2. ചകിരി
  3. അഴുക്കായത്
  4. പാന്തം
 2. പണ്ടം1

  1. നാ.
  2. ഭക്ഷണവസ്തു
  3. വസ്തു
  4. വയറ്റിനകത്തുള്ള കുടലും ആമാശയവും
 3. പണ്ടം2

  1. നാ.
  2. പണയം
  3. ധനം
  4. ആഭരണം
  5. കച്ചവടച്ചരക്ക്
 4. പിണ്ടം

  1. നാ.
  2. ശരീരം
  3. കൂമ്പാരം
  4. ആനയുടെ മലം
  5. ദോഷം
  6. ഉരുള
  7. പിതൃക്രിയയ്ക്കുള്ള ചോറ്റുരുള
  8. ഗർഭക്കരു
 5. പിണ്ഡം

  1. നാ.
  2. ശരീരം
  3. ഭക്ഷണം
  4. ഇരുമ്പ്
  5. മാംസം
  6. മലങ്കാര
  7. ഉപജീവനം
  8. കുന്തുരുക്കം
  9. സാമ്പ്രാണി
  10. ശമ്പളം
  11. വെണ്ണ
  12. എള്ളിൻപിണ്ണാക്ക്
  13. വല്ലം
  14. ഉരുള, ഉണ്ട
  15. പിതൃക്രിയയ്ക്ക് ഉരുട്ടിവയ്ക്കുന്ന ചോറ്, ചോറ്റുരുള
  16. ആനയുടെ തലയിലെ മുഴ
  17. കൂട്ടം, കട്ട
  18. നറുമ്പശ
  19. ഗർഭത്തിലെ കരു
  20. കുരു. (പ്ര.) പിണ്ഡംവയ്ക്കുക, ഗർഭപിണ്ഡം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക