1. പാണ്ടിപ്പെരുമാൾ

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡ്യരാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക