1. പാണ്ടിവാദ്യം

    1. നാ.
    2. നാഗസ്വരം ശ്രുതി തകിൽ കൈമണി കിടുപിടി ഈ അഞ്ചും കൂടിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക