1. പാണ്ടുകുഴി

    1. നാ.
    2. പാണ്ടിക്കുഴി, പഴയശവക്കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക