1. പാണ്ടൻ

  1. നാ.
  2. പാണ്ടുള്ളവൻ
 2. പോണ്ടൻ

  1. നാ.
  2. പല്ലക്കുചുമക്കുന്നവൻ
  3. അമാലൻ
  4. ആമപ്പലക
  5. അമേധ്യം (തീട്ടം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക